จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

บทบาทภารกิจ

ภารกิจที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ประกอบด้วย

      ๑. งานด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด้วย
              ๑.๑ การขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
              ๑.๒ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
              ๑.๓ การขออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
              ๑.๔ การติดตามปัญหา และการดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
     ๒. งานมาตรฐานวิชาชีพ
              ๒.๑ การให้บริการ ให้คำแนะนำ ด้านการรับรองความรู้ (การเทียบโอนความรู้)
              ๒.๒ การให้บริการข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
      ๓. งานด้านพัฒนาวิชาชีพ
             ๓.๑ โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
      ๔. งานด้านยกย่องวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพ
             ๔.๑ งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา
             ๔.๒ งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น
             ๔.๓ งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 
             ๔.๔ งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
             ๔.๕ งานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   “คุรุสดุดี”
              ๔.๖ งานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส 
              ๔.๗ งานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
              ๔.๘ งานวันครู
      ๕. โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
      ๖. งานการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,711