หนึ่งแสนครูดี
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 
 

ความเป็นมา

โครงการหนึ่งแสนครูดี


การดำเนินงานโครงการหนึ่งแสนครูดี ในปี ๒๕๕๕ นับเป็นปีที่ ๒ ที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ทุกแห่ง ทุกสังกัดทั่วประเทศกว่าสี่หมื่นแห่ง ได้คัดเลือกครูดีกันเองตามเกณฑ์การคัดเลือก“หนึ่งแสนครูดี

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕” ที่กำหนด เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการประกอบวิชาชีพด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครู รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ยังไม่ได้รับการยกย่องได้เร่งพัฒนางานและพัฒนาตนให้เหมาะสมกับการเป็นครูดีซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป


วัตถุประสงค์


วัตถุประสงค์ ในการดeเนินการโครงการหนึ่งแสนครูดี ในปี ๒๕๕๕ มีดังนี้

๑. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๒. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็น
    แบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน
๓. เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอื่น ได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 125,683