กองทุนของคุรุสภา
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
 

ประวัติความเป็นมา

 เนื่องจากเกิดสถานการณ์ไม่สงบใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ประชาชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สอนในสถานศึกษา ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับบาดเจ็บและอันตรายถึงแก่ชีวิตในขณะปฏฺบัติหน้าที่ คุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีหน้าที่ยกย่อง ผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้เห็นความสำคัญ ความเสียสละของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ จึงมีมติจัดตั้งกองทุนผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนวาระสุดท้าย  รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของครูที่เสียสละไปปฏฺบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยอนุมัติเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุนประเดิมในการก่อตั้งกองทุนผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู และได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและกล่าวสดุดีครูผู้เสียสละ มีอุดมการณ์และจิตวิญาณครู ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประมาณ ๖๐ คน และเตรียมจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกครูผู้เสียสละและมีจิตวิญญาณครู แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากญาติผู้เสียชีวิตเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยต่อชีวิต หากให้ความร่วมมือให้ข้อมูลในการจัดทำหนังสือดังกล่าว

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ คุรุสภาได้อนุมัติงบประมาณจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐
 บาท เพื่อดำเนินการจัดตั้งกองทุนผู้เสียสละและมีมติวิญาณครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกองทุนและดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูผู้เสียสละและมีมติวิญาณครู ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้นำเสนอร่างระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยกองทุนผู้เสียและมีจิตวิญญาณครู พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมารมาตรฐานวิชาชีพในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ พิจารณาแล้วมีมติรับหลักการและให้นำร่างระเบียบคุรุสภาดังกล่าวเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณา และคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ มีมติให้มีการออกระเบียบคุรุสภาว่าด้วยกองทุนผู้เสียสละและมีจิตวิญญาณครู

ต่อมาในปี ๒๕๕๒ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ โดยคณะอนุกรรมการยกย่องและส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาร่างระเบียบคุรุสภาว่าด้วยกองทุนผุ้เสียสละและมีจิตวิญญาณครู และคณะอนุกรรมการยกย่องและส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ื ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบร่างระเบียบและให้นำเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณา และคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ มีมติให้ปรับปรุงร่างระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยกองทุนผู้เสียสละและมีมติวิญญาณครู พ.ศ. .... แล้วให้นำเสนอประธานกรรมการคุรุสภาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป และประธานกรรมการคุรุสภาได้ลงนามในระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยกองทุนผู้เสียสละและมีจิตวิญญาณครู พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ โดยให้จัดตั้ง "กองทุนผู้เสียสละและมีจิตวิญญาณครู" ขึ้นในสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีมติรับทราบการประกาศใช้
ระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยกองทุนผู้เสียสละและมีจิตวิญญาณครู พ.ศ. ๒๕๕๔ 

และคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้ปรับชื่อกองทุนจาก "กองทุนผู้เสียสละและมีจิตวิญาณครู" เป็น "กองทุนผู้เสียสละและมีจิตวิญญาณครูของคุรุสภา"


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 17,177