กองทุนของคุรุสภา
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
 

วัตถุประสงค์

 กองทุนผู็เสีสละและมีจิตวิญญาณครูของคุรุสภา มีวัตถุประสงค์ตามข้อ ๔ ของระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยกองทุนผู้เสียสละและจิตวิญญาณครู พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อนำรายได้ของกองทุน ทั้งที่เป็นเงินต้นและดอกผลไปจัดสรรการดำเนินงานหรือกิจกรรมช่วยเหลือ สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบวิชาชีพด้วยความเสียสละ และมีจิตวิญญาณครูจนเป็นที่ประจักษ์ หรือ
๒. ปฏฺิบัติหน้าที่หรือประกอบวิชาชีพในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือทุรกันดารด้วยความเสียสละและอุตสาหะเป็นเวลานานและปรากฏผลงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยความสม่ำเสมอต่อเนื่อง หรือ
๓. ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต โดยเหตุเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือในการประกอบวิชาชีพ


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 17,204