กองทุนของคุรุสภา
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
 

ประวัติความเป็นมา

คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาขึ้น   เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยออกระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการสอน ตลอดจนส่งเสริมให้ครูเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีสมเป็นปูชนียบุคคล มีเงินกองทุน ๑,๖๒๒,๒๐๐บาท

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ คุรุสภาได้ออกระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๔๑ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้นำกองทุนพัฒนาคุณภาพครูและกองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกคุรุสภา (ตามระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกคุรุสภา) มารวมกันจัดตั้งเป็น "กองทุนพัฒนาวิชาชีพครู" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสวัสดิการให้แก่สมาชิกคุรุสภา และให้นำเงินกองทุนทั้ง ๒ กองทุน คือ กองทุนพัฒนาวิชาชีพครู และเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกคุรุสภามารวมกันเป็นกองทุนเริ่มแรกของกองทุนพัฒนาวิชาชีพครู 

เมื่อพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศใช้ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๓ ว่า "ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิต่างๆ ของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ดังนี้
(๑) องค์การค้าของคุรุสภาและส่วนการลงทุนหรือสวัสดิการไปเป็นขอสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๒) ส่วนที่นอกเหนือจาก (๑) ไปเป็นของคุรุสภา
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

จากบทบัญญัติดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปองพล อดิเรกสาร) ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิต่างๆ ของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ไปเป็นของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญํติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๖ และได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๖ กองทุนพัฒนาคุณภาพครูจึงได้โอนไปเป็นกิจการของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

โดยที่โครงสร้างการบริหารงานและบทบาทหน้าที่ของคุรุสภาได้เปลี่ยนไปตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๔๑ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ มีมติให้ออกระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศง ๒๕๔๙ จัดตั้งกองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 17,179