คุรุสภา
Khurusapha
 
Calendar
  ก่อนหน้า February 2020 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 
UNESCO Bangkok
 

Tempory Teaching Permit

Criteria for Granting
Temporary Teaching Permit for Foreign Teachers

    
Section 46 of the Teachers and Educational Personnel Council Act, B.E. 2546 (2003) forbids any person from claiming the right to teach or to practice the teaching profession without being licensed by the Teachers’ Council.  Educational institutions are also forbidden to employ as teachers anyone who is not specifically licensed or granted explicit permission by the Teachers’ Council.

In view of the requirements of educational institutions in developing educational programs, there is a need for foreign teachers to engage in instruction and supervise study in said institutions.     The head of an educational institution must state the intent to the Teachers’ Council of Thailand,             to employ an individual to fill a teaching vacancy when a licensed teacher cannot be employed if the criteria and conditions given below are satisfactorily met.

1. Criteria for Granting of Permission
    Foreigners who are not holders of professional teachers’ licenses can be employed as teachers provided that they are qualified according to the following:
        1.1 Not younger than 20 years of age
        1.2 Satisfy one of the following requirements:
             (1) Have qualifications not less than that of being holders of a degree in education or its equivalent or  
             (2) Have qualifications not less than that of being holders of a bachelor’s degree in an area needed by an educational institution requiring carrying out teaching duties or
             (3) Are not holders of a degree, and they hold a teaching license from another country
        1.3 Are devoid of prohibited personal attributes as specified in Section 44 (B) of the Teachers and Educational Personnel Council Act, B.E. 2546 (2003)

2. Conditions for granting permission are as follows:
         2.1 Educational institutions must request permission in specific cases.  Foreigners must teach in educational institutions under the control of the head of educational institutions of said educational institutions in accordance with the conditions specified in their teaching permit.
         2.2 No more than two years can be allowed in a single permission period and can be extended for a total period of not more than six years.
         2.3 The person granted permission to teach is required to satisfy professional qualifications for a teaching license within a period of six years from the first permission of teaching permit.
         2.4 If the person granted permission to teach violates professional ethics, does not adhere to the conditions specified, or does not satisfy the professional development standards, conditions and methods specified by the Teachers’ Council of Thailand, said person’s permission to teach shall be revoked.


Note: Professional qualification for the teaching license, please see
     Regulation of the Teachers’ Council of Thailand Regarding Professional Licensure B.E. 2559 (2016)

หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครู
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว


พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 46 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดแสดงด้วย
วิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจาก คุรุสภาและห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุรุสภา
เนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นของสถานศึกษาในการพัฒนาการศึกษาซึ่งต้องใช้ครูชาวต่างประเทศ
เพื่อจัดการเรียนการสอน แต่ไม่สามารถรับผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้ามาปฏิบัติการสอนได้ ให้สถานศึกษา
มีหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจ้างบุคคลนั้น พร้อมแนบแบบคำขอ
เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุญาต
1. คุณสมบัติ
    1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
    1.2 มีคุณวุฒิตามข้อใดข้อหนึ่ง
          (1) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือ
          (2) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความต้องการของสถานศึกษาที่มีความจำเป็นต้อง
ให้ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ
          (3) คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาแต่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ
    1.3 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 44 (ข) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2. การขอและเงื่อนไขการอนุญาต
    2.1 สถานศึกษาต้องทำหนังสือขออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว เป็นการเฉพาะราย โดยชาวต่างประเทศจะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และภายใต้การควบคุมของผู้บริหารสถานศึกษา
    2.2 ระยะเวลาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนครั้งละไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้ รวมระยะเวลาอนุญาต ไม่เกิน 6 ปี ต่อเนื่อง
    2.3 ภายในระยะเวลา 6 ปีต่อเนื่อง นับจากการได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครั้งแรกครูชาวต่างประเทศต้องพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
    2.4 หากผู้ได้รับหนังสือให้ปฏิบัติการสอนตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนดฝ่าฝืนจรรยาบรรณของวิชาชีพหรือปฏิบัติการสอนผิดเงื่อนไขหรือไม่พัฒนาตนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คุรุสภากำหนด ต้องถูก
เพิกถอนหนังสืออนุญาต
  
 


Visitors today 293
All visitors 308,208