คุรุสภา
Khurusapha
 
Calendar
  ก่อนหน้า April 2020 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
UNESCO Bangkok
 

License Renewal

Requirements


     - Hold Bachelor’s degree or higher in Education field or
     - Hold Bachelor’s degree in another field + teaching experience of not less than 5 years or
     - Hold lower than Bachelor’s degree + teaching experience of not less than 10 years
     - License holder must supply reasonable documentation of not less than 3 professional 
       development activities during the 5-year validity period of the license
     - The school director examines the accuracy and approve that the license holder meets the qualification


Required Documents


    1.  Completed Professional License Renewal Application Form (Form KS. 02) with a 1-inch photo attached; and sign applicants’ name on above line.
    2.  Completed applicant’s Qualification Declaration Form (Form KS. 02.10). This form must be signed by the applicant on the page 4, and the school director examines the accuracy and approve that the license holder meets the qualification, as well as sign his/her name on the page 5.
    3.  Copy of documents or evidence of the performance results of professional practice as specified in Section 2, Item 2.1 (pages 2 - 4 of the KS. 02.10 Form) the performance results must include at least 3 different activities and occur during the license’s period of validity  
    4.  Copy of all the used pages of the teacher’s passport; preferably the photo page and present Non-B Visa page
    5.  Copy of all the used pages of the teacher’s work permit
    6.  Copy of the current teaching license
    7.  Copy of educational certificate along with official transcripts 
    8. Two 1 X 1.25 inch half-length, full face photographs in which the applicant is facing             the camera directly; wearing formal clothing without hat and sunglasses; taken against plain, blue or white background and taken within the last six months (Do not wear a t-shirt or tank top, no smile)
                - Scanned Polaroid and photographs printed on an inkjet printer are unacceptable.
                - One photograph will be glue to the application form (KS. 02) in the designated space and place another one in a small zippered plastic bag and staple it to the form.         
    9.  Payment receipt for license renewal fee: 200 Baht

Remark:  All copies of original documents being submitted must be certified as true copies of the
              original by the applicant or the authorized person.

คุณสมบัติ


        - วุฒิปริญญาทางการศึกษา ป.ตรี หรือ ป.โท  หรือ
        - วุฒิปริญญาตรีอื่น จะต้องมีประสบการณ์ทางการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ
        - วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จะต้องมีประสบการณ์ทางการสอนไม่น้อยกว่า 10 ปี
        - มีหลักฐานการพัฒนาตนเอง ตามแบบฟอร์มการต่ออายุไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
        - มีการลงลายมือรับรองคุณสมบัติของครูที่ยื่นขอต่ออายุ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน

เอกสารประกอบการพิจารณา


    1. แบบคำขอต่ออายุ (Professional License Renewal Application Form/ Form KS. 02)
ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว และผู้ขอต่ออายุลงลายมือชื่อในแบบคำขอ
    2. แบบแสดงคุณสมบัติ (Qualification Form for Teaching License Renewal Application/ Form KS. 02.10) ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ผู้ขอต่ออายุลงลายมือชื่อในแบบแสดงคุณสมบัติ (หน้า 4) และผู้อำนวยการโรงเรียนลงลายมือรับรองคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอต่ออายุ (หน้า 5)
    3. สำเนาหลักฐานการพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ตามที่ระบุในแบบแสดงคุณสมบัติ
    4. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หน้าที่มีรูปถ่ายและเลขที่หนังสือเดินทางชัดเจน และ
หน้าวีซ่า Non-B โรงเรียนปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ
    5. สำเนาใบอนุญาตทำงาน หน้าที่มีรูปถ่ายและทุกหน้าที่มีตราประทับ
    6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ต้องการต่ออายุ
    7. สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา
    8.  รูปถ่ายภาพสี หน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ยิ้ม ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ พื้นของรูปเป็นสีน้ำเงินหรือสีขาว ไม่มีลวดลาย ขนาด 1x1.25 นิ้ว จำนวน 2 รูป
             - ไม่รับรูปถ่ายโพลาลอยด์และรูปที่สแกนจากคอมพิวเตอร์
             - ติดรูปในแบบคำขอ (KS. 02) 1 รูป และใส่ซองซิปพลาสติกแนบมากับแบบคำขอ 1 รูป
    9. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต 200 บาท

หมายเหตุ: เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ยื่นคำขอในฐานะเจ้าของเอกสาร
              หรือลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร


 
 


Visitors today 33
All visitors 316,470