คุรุสภา
Khurusapha
 
Calendar
  ก่อนหน้า July 2020 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
UNESCO Bangkok
 

Teaching License

Standard Teaching License Requirements for Foreign Teachers

1. Not younger than 20 years of age
2. Have academic qualifications in one of the following:
    (a) Have a degree in education or its equivalent
    (b) Have a degree in another field and a teaching license from another country
    (c) Have a degree in another field and a graduate diploma in teaching profession with 1 year of
         course study
    (d) Have a degree in another field and have passed other professional certification in accordance
         with the professional standards of the Teachers’ Council of Thailand
3. Have continuing experience in teaching of not less than 1 year
4. Have a Thai work permit
5. Have evidence showing that an applicant has been permitted to stay in Thailand
6. Not possess any of the prohibited characteristics pursuant to section 44 of the Teachers and
    Educational Personnel Council Act B.E. 2003
    • Having improper behavior or immorality
    • Being an incompetent or quasi-incompetent person
    • Having been sentenced to imprisonment in any case, in the opinion of the Teachers Council of Thailand, which may bring dishonor upon the profession.

Note: Professional qualification for the teaching license, please see
    Regulation of the Teachers’ Council of Thailand Regarding Professional Licensure B.E. 2559 (2016)


คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ

1. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิการศึกษา ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
   (ก) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
   (ข) มีวุฒิปริญญาอื่นและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ
   (ค) มีวุฒิปริญญาอื่นและมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
   (ง) มีวุฒิปริญญาอื่นและผ่านการรับรองความรู้วิชาชีพครูตามมาตรฐานของคุรุสภา
3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
4. มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Work Permit)
5. มีหลักฐานการให้พำนักอยู่ในประเทศไทย
6. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
    • เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
    • เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
    • เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

หมายเหตุ: คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา
                 ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

>> Download Document <<

1.  Standard Teaching License Requirements for Foreign Teachers
2. Form KS.01
3. Evaluation Form


 
 


Visitors today 252
All visitors 342,923