คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต
ต่ออายุฯKSPRENEW
KSPBANDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองชลบุรี บ้านบึง และหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดย
               • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
               • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายวสันต์   นาวเหนียว ผอ.สพป. สพป.
2. นายสุรชาติ  สุวรรณศรี อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายสุรเดช  ศิริโส กรรมการ สพป.
4. นายศักดิ์สิทธิ์  เนาวรัตน์ กรรมการ สพป.
5. นายวุฒิฑิ  อัศวนนท์วิวัฒน์ กรรมการ สพป.
6. นายเดชา  โชคโสภณกุล กรรมการ สพป.
7. นายเสวก  พลสวัสดิ์ กรรมการ สพม.
8. นายสมบัติ  จันทร์กระจ่าง กรรมการ สพป.
9. นางสาววรรณา  ตันประภัสร์ กรรมการ สช.
10. นางจุรี  ทัพวงษ์ กรรมการ สอศ.
11. นายสุรพงษ์  จำจด กรรมการ กศน.
12. นายสิราวิชญ์  สำนักสกุล กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายปรีชา  ศรีเขียวพงษ์ กรรมการ สกอ.
14. นายเต็ม  เสืออ่วม เลขานุการ สพป.
15. นางสาวชนัฐกานต์  พืชผักหวาน เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 297