คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว บางปะกง และบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
                • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
                • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.  นายกวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ ผอ.สพป. สพป.
2.  นายเผด็จ  ยิ้มหลั่งทรัพย์ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.  นางกรรณิการ์  เอี่ยมวิจิตร์ กรรมการ สพป.
4.  นายสันติ  ศรีอุราม กรรมการ สพป.
5.  นางอุษา  วงศ์กลม กรรมการ สพป.
6.  นายวัลลภ  บุญกิตติเจริญ กรรมการ สพป.
7.  นางเรณูนวล  ศรประสิทธิ์ กรรมการ สพม.
8.  นายพิชัย  เอี่ยมสอาด กรรมการ สพป.
9.  นางเขมิกา  จันทร์สุขสวัสดิ์ กรรมการ สช.
10. นายบุญส่ง  พลสัมฤทธิ์ กรรมการ สอศ.
11. นายพยุงศักดิ์  บำรุงรัฐ กรรมการ กศน.
12. นางสาวสาธุวร  วงษ์จินดา กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายธนิต  พุฒตาล กรรมการ สกอ.
14. นายคณิต  พุ่มแก้ว เลขานุการ สพป.
15. นางสาวนิธินาถ  คำคูบอน เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 212