จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ความเป็นมา

         
          เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ คุรุสภา โดยนายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การกระจายภารกิจของคุรุสภาไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และแบบแผนความร่วมมือในการจัดทำแนวทางการให้บริการทาง วิชาชีพและวิชาการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะร่วมมือกันในการให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภาใน ด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้

๑. ความมุ่งหมาย

          มีจุดมุ่งหมายที่จะร่วมมือกันในการให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภา ในด้านการควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภา ในฐานะสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด รวมทั้ง การให้การสนับสนุน ส่งเสริม  ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ     อันจะส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  มีเวลาในการปฏิบัติวิชาชีพในพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒. ขอบเขตการดำเนินงาน

              ๒.๑ คุรุสภา โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะรับผิดชอบในการดำเนินงาน ดังนี้                       
                      ๑)  คุรุสภา  จะจัดบุคลากรไปปฏิบัติงานในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ที่คุรุสภาประกาศกำหนด ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และความคล่องตัวในการปฏิบัติงานตามภารกิจของคุรุสภาในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค
                       ๒) คุรุสภา จะจัดวัสดุ ครุภัณฑ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อการให้บริการทาง วิชาชีพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา นั้น
                       ๓)  คุรุสภา  จะสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในฐานะผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาเห็นสมควร
                       ๔)  คุรุสภา จะจัดทำคู่มือแนะนำการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานฯ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีการที่คุรุสภา โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนด
                       ๕)  คุรุสภา จะจัดทำและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ดังนี้
                               (๑) งานออกและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
                               (๒) งานมาตรฐานวิชาชีพ
                               (๓) งานควบคุมจรรยาบรรณของวิชาชีพ
                               (๔) งานสนับสนุน  ส่งเสริม และยกย่องวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพ
                               (๕) งานพัฒนาวิชาชีพ
                               (๖) งานบริหารทั่วไปของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
                               (๗) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                       ๖)  คุรุสภา จะจัดประชุมเพื่อแนะนำและให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา 
                        ๗)  คุรุสภา จะออกเยี่ยมนิเทศ  ให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการให้ความรู้ความเข้าใจ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา 
                        ๘)  คุรุสภา จะนำสรุปผลการดำเนินงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบทุกปีงบประมาณ
                        ๙)  งานตามหน้าที่ของผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาผลงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการ ศึกษา เพื่อขอรับรางวัลคุรุสภาประจำปีนั้นๆ

          ๒.๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณีจะรับผิดชอบในการดำเนินงาน ดังนี้
                       ๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี   ที่คุรุสภาประกาศกำหนด เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
                       ๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดพื้นที่บางส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น เป็นสถานที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของคุรุสภาในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค
                       ๓) ในระยะเริ่มแรกที่คุรุสภา ยังไม่มีบุคลากรคุรุสภาไปปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้นมอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่แทนไปพลางก่อน
                       ๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในฐานะผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ตามที่คุรุสภากำหนด
                       ๕) งานตามหน้าที่ของผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการปฏิบัติงานประจำปีของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 7,525